cropped-Logo_2_ZT.png

Algemene voorwaarden:

AANMELDING

Lid: natuurlijk persoon (m/v), die dit lidmaatschap aangaat met JHS-Fitness . Door alle gevraagde informatie in te vullen en op registreren te klikken gaat de persoon akkoord met inschrijving bij JHS-Fitness en daarmee met deze algemene voorwaarden.

LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 maand, waarna het steeds met 1 maand automatisch verlengd wordt. Door aanmelding bij JHS-Fitness verplicht het lid zich tot betaling van de maandelijkse contributie. Dit kan middels automatische incasso. De hoogte van de contributie wordt vermeld op de site, www.jhs-fitness.nl of “Wodapp” De factuur moet voldaan zijn voor de betalingstermijn verloopt zoals vermeld op de factuur. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. JHS-Fitness is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Persoonlijke

gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door lid zelf.

WIJZIGING TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES

JHS-Fitness houdt zich het recht voor om de hoogte van de contributie en openingstijden te wijzigen. Dit zal altijd tijdig aan het lid kenbaar gemaakt worden. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en geeft het lid niet het recht op enige vermindering daarvan.

OMZETTING/OPZEGGING

Op zegging of omzetting van het lidmaatschap dient zelf te aan gegeven te worden door het lid, dit kan door een mail te sturen naar info@jhs-fitness.nl . Elke maand wordt deze keuze definitief. De opzegtermijn is tenminste een volledig incasso periode (1 maand). Tenzij er een 1 jaar abonnement is afgesloten dan dient deze geheel afgerond te zijn. Telefonisch en/of mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd door de coaches per geval beoordeeld. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij een van onze coaches.

Restitutie van reeds betaalde contributie wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.  JHS-Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de coaches of eigenaren een lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van al betaalde contributie.

 

 

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik maken van de faciliteiten van JHS-Fitness is geheel voor eigen risico van het lid. JHS-Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Daarnaast aanvaardt JHS-Fitness geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. JHS-Fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren.  Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van JHS-Fitness, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

 

HUISREGELS
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van JHS-Fitness en hiernaar te handelen. De huisregels zijn ALGEMENE VOORWAARDEN die zijn te vinden op de muur naast de toegang.

 

Sluit Menu